LaTex 是学术论文写作的标准工具,其排版好,可控制性强同时格式调整容易书写更快。TeXLive + TeXstudio 是一个比较常见的搭配(当然 TeXmaker 也是可以的,并没有太大区别,TeXstudio 高级功能更多一点),这里面简单总结下其安装配置过程。 0 系统环境 Ubuntu 16.04 1 安装步骤 在 Ubuntu 上安装这一组合非常容易仅需两行命令即可(分别安装 TeXLive 包和 TeXstudio 包): Shell sudo apt-get install texlive-full sudo apt-get install texstudio 12 sudo apt-get install...